BDB ຊ່ວຍທຸລະກິດທ່ານ

ພວກເຮົາເປັນທີມງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ.

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

BDB ເປັນບໍລິສັດທີ່ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກນັກວິສາວະກອນຄົນລາວທີ່ຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ເຮັດວຽກທາງດ້ານ IT ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນເວລາດົນນານ ໂດຍຢຶດຖືວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ “ວິສະວະກອນໄອທີລາວສາມາດເຮັດໄດ້!”.

  • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ແລະ ການປະເມີນລະບົບ
  • ການພັດທະນາລະບົບໃນຮູບແບບ Web-based
  • ການພັດທະນາລະບົບໃນຮູບແບບ Application
  • ການພັດທະນາລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

BDB ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໃໝ, ປະສົບການໃນການພັດທະນາລະບົບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານ, ແລະ ຍັງເປັນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນຂອງທ່ານກ້າວໄປທາງໜ້າ ຕາມຍຸກການຫັນເປັນດິຈິຕອນ.

ການບໍລິການພວກເຮົາ

ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ມີຄູ່ຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາທັ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາຈະຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ:

Programming & Database Development

MS-VBA, C#, PHP, JavaScript, Java, MS-Access, MySQL, MSSQL, Database Integration, Data Migration, ແລະ ອື່ນໆ.

Web Development Technologies

HTML, PHP, CSS, JavaScript/jQuery, ແລະ ອື່ນໆ.

LAN/WAN Technologies

LAN/WAN, Wireless, Routers, Switches, VPNs, DNS, ແລະ ອື່ນໆ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາບໍລິສັດ ບັນດາ ດິຈິຕອນ ບີຊີເນສ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ - Banda Digital Business (BDB) Co.,Ltd

ເຮືອນເລກທີ 122, ໜ່ວຍ 5, ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

info@bdb.com.la